Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Bydgoszczy

Strona
Menu
Wiadomości
Bieżące położenie:   Home > POLITYKA RODO

POLITYKA RODO

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”), informujemy co następuje.

 

Administratorem danych osobowych jest:

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

ul. Smukalska 251

85-485 Bydgoszcz 

tel.: 52 340 23 01

e-mail: zpo.bydgoszcz@op.pl

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (IOD) 

Osobą z którym mogą się Państwo skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych i praw przysługujących Państwu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych jest inspektor ochrony danych osobowych (IOD).

Dane kontaktowe e-mail: ido.zpo.smukala@wp.pl

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE ZBIERANIA DANYCH

1. Zapewnienie opieki zdrowotnej, której podstawę przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2. Diagnoza medyczna i leczenie, której podstawę przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3. Zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, której podstawę przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW 

 

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione:

1. osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,

2. innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na podstawie upoważnienia nadanego przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy,

3. podmiotom leczniczym współpracującym z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym  w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,

4. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej),

5. osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych,

6. podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

7. innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych, sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych. Ponadto mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Państwa dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest wynikającym z przepisów prawa, obowiązkiem ZPO, dlatego podanie danych osobowych Pacjenta w związku z wykonywaniem świadczeń opieki zdrowotnej jest obowiązkowe.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Dane osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich.

 

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Żadne decyzje w ZPO SMUKAŁA nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany (tj. bez udziału człowieka). Państwa dane osobowe nie będą również wykorzystywane w celach profilowania.

 

« Poprzedni  |   Do góry  |   Następny »
Strona
Menu
Wiadomości
Strona
Menu
Wiadomości

Powered by CMSimple | Template by ZPO Bydgoszcz | Login